Menu
Your Cart

Проектиране на фотоволтаични системи

Ние извършваме пълно проектиране на автономни, хибридни и мрежови фотоволтаични енергийни системи, както по програми с европейско и национално финансиране, така и с частно финансиране.

Процесът по изготвяне на проект за изграждане на една соларна система за производство на електроенергия преминава през няколко етапа, които ще Ви представим в следващите редове накратко:

 

Етап 1: Вие ни представяте Вашата идея за изграждане на соларна система за ток. При желание от Ваша страна за проектиране и изграждане на автономна или хибридна  система, е необходимо е да ни предоставите данни за консуматорите, период на работа, местоположение и тип на имота, бюджетна рамка, срок за инвестицията и други уточняващи детайли. При необходимост ще извършим и оглед на място.

 

Етап 2: Ние изготвяме и предоставяме на Вашето внимание няколко варианта за изграждане на фотоволтаичната система. При необходимост ревизираме предложенията докато достигнем до максимално балансиран вариант. За нас е важно системата да бъде правилно оразмерена, така че да покрива зададената от Вас консумация на електроенергия. За мрежовите соларни системи изготвяме пълен анализ относно срока за изкупуване на инвестицията.

 

Етап 3: Избираме заедно оптималния за Вас вариант, определяме краен срок и започваме проектирането.

 


 

Какви са особеностите в процеса на проектиране?

В зависимост от типа на фотоволтаичната инсталация са налице определени изисквания:

 • При автономни и хибридни соларни системи не се изисква проект, който да се представи пред съответната общинска администрация, т.е. не се изисква разрешение за строеж, ние изготвяме само работен проект за изграждането на обекта; 
  Изключение може да представлява изготвянето на проекти, за чието изграждане се кандидатства по оперативните програми на ЕС, когато е необходимо изрично становище от главния архитект на общината, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж.
 • При мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp е необходимо конструктивно становище и инвестиционен проект, част Електрическа - съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ;
 • При мрежовите фотоволтаични системи над 30 kWp се изготвя инвестиционен проект състоящ се от следните части: Електрическа, Конструктивна, Вертикална планировка, Геодезия, Архитектура, План за безопасност и здраве, Пожаробезопасност.

Изготвяне на конструктивно становище:

Конструктивното становище се изготвя от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Конструктивното становище включва кратки данни за обекта, описание на новото проектно предложение, конструктивни констатации и препоръки.

Изготвяне на инвестиционен проект:

Инвестиционният проект, част „Електрическа“, фаза „Технически проект“ се изготвя в съответствие със Закона за устройство на територията от проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Инвестиционният проект съдържа:

 • Изчисляване на необходимата мощност спрямо мястото на покрива и спрямо консумацията;
 • Направа на чертежи и детайли;
 • Направа на еднолинейна схема на таблата;
 • Изготвяне на количествена сметка;
 • Изготвяне на количествено стойностна сметка;
 • Изготвяне на записка, част „Безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност“.

Какво представлява фотоволтаичната система за ток?

Фотоволтаичната система е съвкупност от стационарни съоръжения, свързани в обща технологична схема. Елементи на системата са:

 • Генератор на електрическа енергия - Фотоволтаични модули свързани последователно помежду си в редове /стрингове/, които от своя страна се свързват в паралел до достигане на мощност, съответстваща на входната мощност на преобразуващото устройство
 • Акумулатори на електрическа енергия (при необходимост) – съхраняват електроенергията през светлата част на денонощието и я отдават към консуматорите през останалото време
 • Стандартна покривна конструкция за равен покрив
 • Преобразуващи устройства – инвертори, които преобразуват постоянния ток от акумулаторния блок в променлив с параметри 230V; 50Hz.
 • Свързващи кабели.
 • Заземителна инсталация.