Присъединяване на фотоволтаичнa централa с мощност до 30 kW към електроразпределителната мрежа

 

В настоящата статия сме се постарали да опишем накратко стъпките и реда на присъединяване на производители на електроенергия от фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp в урбанизирани територии към електроразпределителната мрежа. На този етап всяко едно Електроразпределително Дружество е задължено да изкупува соларната енергия /зелена енергия/ на преференциални цени на всички системи с мощност до 30KW без право на отказ. По-важните моменти в процеса на присъединяване са:
 

1. Искане за проучване на условията и начина на присъединяване: подава се искане (заявление) от производителя (инвеститорът във фотоволтаичната централа) във всеки един клиентски център, в зависимост от това на територията на кое електроразпределително дружество  се намира обектът за присъединяване.
      

2. Заедно със заявлението за проучване на условията за присъединяване, трябва да бъдат приложени и следните документи:

­­­- Документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем;

­­­- Копие на скица или виза за проектиране (при одобрен подробен устройствен план – ПУП, визата не е задължителна съгласно разпоредбите на ЗУТ (Закон за устройство на територията)
 

3. Преносното или електроразпределителното предприятие имат право да поискат и допълнителна информация за присъединяването на електроцентралата. Срокът, в който преносното/ разпределителното имат право да поискат тази допълнителна информация е 14 дни  В случай на  непълнота или несъответствие на документите, преносното или съответното разпределително предприятие уведомява писмено лицето в 14-дневен срок от подаването  на заявлението. Отстраняването на нередностите или предоставянето на допълнителна информация се извършва в 30-дневен срок от датата на уведомлението.
 

4. Когато преносното или електроразпределителното предприятие е извършило проучване, на клиента се издава становище за присъединяване (ако е необходима промяна в предназначението на земята) или предварителен договор за присъединяване (ако обектът е в УПИ), в които се посочват какви са изискванията и условията, при които ще бъде присъединен обектът към съответната мрежа.
 

5. Следва да се извърши проектиране и съгласуване на проекта с всички заинтересовани институции и да се получи разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Според ЗУТ режима за издаване на разрешение за строеж на системи до 30 kWp е облекчен. Съгласно чл.137 т.14, електрически централи с мощност до 30 кW са шеста категория и не подлежат на въвеждане в експлоатация, както и не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж.

Необходимите документи са: 

  • скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа  по чл.147 т.13 от ЗУТ– получава се от съответната община,
  • становище от инженер-конструктор,
  • работен проект,част Електрическа,
  • както и становище от локалното ЕРП за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа
     

6. Производителят трябва да подаде заявление за сключване на договор за присъединяване в клиентския център на територията на който се намира централата.
 

7. Съответното преносно или разпределително предприятие съгласува работния проект за изграждане на фотоволтаична централа и подготвя договорът за присъединяване. В този договор са посочени:

- необходимите технически условия за присъединяване на централата към разпределителната мрежа;

- сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на електрическата централа и на съоръженията за присъединяване;

- сроковете, цените и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на ЕРП

- правата и задълженията на страните по договора

- точно определената цена за присъединяване към съответната мрежа, които следва да бъде заплатена от производителя.

Цената за присъединяване на производители се определя съгласно чл. 25 ал. (1) от Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (Обн. ДВ бр. 2013г.) и отразява действително направените разходи за присъединяването им.
    

8. С производителя се сключват договор за достъп до електроразпределителната мрежа (сключва се с ЕРП на територията на която се намира централата) и    договор за изкупуване на произведената ел. енергия (сключва се с Електроснабдителното предприятие).
 

Цялата процедура по присъединяване на фотоволтаичната централа отнема средно между три и шест месеца, в зависимост от експедитивността на съответното локално ЕРП.
 

Фирма Екс Пи Ай ООД, предлага професионален одит, както и изготвяне и попълване на всички необходими документи свързани с пускането в експлоатация на фотоволтаичната система. Може да се свържете с нас на тел: 0889 971 666 или email: office@xpi.bg

Всички соларни компоненти като фотоволтаични панели, инвертори и електронна апаратура са сертифицирани по всички стандарти, отговарящи на високото качество, необходимо за изграждането на надеждна централа.